Ειδήσεις: Τελευταίες Ειδήσεις

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕΕ Ηρακλείου σας καλωσορίζουν στη νέα ιστοσελίδα μας. Οι παρατηρήσεις σας καθώς και κάθε πρότασή σας για βελτίωση είναι καλοδεχούμενες. Είμαστε και στο FACEBOOK: ΕΛΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

EXPRESS ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ!!!

Υπουργείο Παιδείας: Υποχρεωτικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών εδώ και τώρα σε σχολεία εκτός της περιφέρειας που υπηρετούν - Τα κενά και οι ειδικότητες ανά περιοχή  Του Χρήστου Κάτσικα

Με τα υπ’ αριθμ. 6905/Δ2/19-1-2011 και 6905α/Δ2/25-1-2011 έγγραφα της Δ/νσης Προσωπικού Δ.Ε. καλούνται οι Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης Κεντρ. Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Αττικής και Πελοποννήσου να αναφέρουν τους πλεονάζοντες καθηγητές στις ειδικότητες ΠΕ11 Γυμναστές καθώς και στις ειδικότητες των κλάδων ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ09 Οικονομολόγων, ΠΕ13 Νομικών, ΠΕ14.01 Ιατρών, ΠΕ17.01 Τεχνολόγων Πολιτικών, ΠΕ17.02 Τεχνολόγων Μηχανολόγων, ΠΕ17.04 Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών, ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής ΤΕΙ, ΠΕ18.12 Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμων και ΠΕ19-ΠΕ20 Πληροφορικής, που υπηρετούν στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης, προκειμένου να αποσπαστούν σε σχολείο εκτός της Περιφέρειας που υπηρετούν. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Ταχ. Δ/νση:: Α.Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr
e-mail : ppe3@ypepth.gr
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Πληροφορίες: Κονδύλης Νικόλαος,
Τηλ.: 210 3442126
Βαθμός Προτερ.
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Μαρούσι, 25-1-2011
Αρ. Πρωτ.: 6905α/Δ2
ΠΡΟΣ:
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
1. Αττικής
2. Κεντρικής Μακεδονίας,
3. Θεσσαλίας
4. Ηπείρου
5.Πελοποννήσου
ΘΕΜΑ: Απόσπαση εκπαιδευτικών που πλεονάζουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31, παρ. 3, περ. γ του ν. 3848/2010
Ύστερα από την αποστολή στην Κ.Υ. του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης, και επειδή διαπιστώθηκε ότι ένας αριθμός εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ09 Οικονομολόγων, ΠΕ13 Νομικών, ΠΕ14.01 Ιατρών, ΠΕ17.01 Τεχνολόγων Πολιτικών, ΠΕ17.02 Τεχνολόγων Μηχανολόγων, ΠΕ17.04 Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών, ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής ΤΕΙ, ΠΕ18.12 Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμων και ΠΕ19-ΠΕ20 Πληροφορικής, που υπηρετούν στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης, πλεονάζει, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Α. Στις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 21 του 3475/2006 ορίζεται ότι: «Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ.10 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: ''1.α) Εκπαιδευτικοί των κλάδων Αγγλικής Γλώσσας, Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Μουσικής, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής, οι οποίοι υπηρετούν στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, διατίθενται από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη δευτεροβάθμια και αντιστρόφως για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. Η διάθεση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο εκπαιδευτικός, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Ο χρόνος διάθεσης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική τους θέση για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης.''»
Β. Στις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 147/10-03-2003 τ. Α΄) ορίζεται ότι: «3. Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πλεονάζει στη σχολική μονάδα όπου ανήκει οργανικά, αποσπάται: α)........ ή β)........ ή γ) σε περιοχή μετάθεσης άλλης περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου........Στις αποσπάσεις της παραγράφου αυτής, ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι μονάδες της οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού, εφόσον δεν υπολείπονται.»
Ύστερα από τα ανωτέρω και για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, παρακαλείσθε για την εφαρμογή των προανα φερόμενων διατάξεων για τους εκπαιδευτικούς των παραπάνω κλάδων, οι οποίοι πλεονάζουν σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας, καλώντας τους, προς διευκόλυνσή τους, να υποβάλουν χειρόγραφη αίτηση απόσπασης για τις περιοχές και μόνο γι' αυτές που περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες, δηλώνοντας όσες περιοχές θέλουν και με τη σειρά που επιθυμούν, επικαλούμενοι συγκεκριμένους λόγους προτίμησης περιοχών.
Οι σχετικές αιτήσεις θα υποβληθούν στη Δ/νση Εκπ/σης που ανήκει ο εκπαιδευτικός μέχρι και τις 27-1-2011 και θα αποσταλούν άμεσα (πόρτα-πόρτα) στη Δ/νση Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης της Κ. Υ. του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. μέχρι τις 31-1-2011, μαζί με τους ονομαστικούς πίνακες του πλεονάζοντος εκπ/κού προσωπικού των εν λόγω κλάδων (είτε υπέβαλαν αίτηση απόσπασης είτε όχι).
Να αποσταλούν οι καταστάσεις άμεσα στην Κ. Υ. του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. μέχρι τις 31-1-2011
Συνημμένα:
1) Πίνακας κενών Α/θμιας
2) Πίνακας κενών Β/θμιας Εκ/σης
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΝΘΗ ΓΩΡΟΥ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ε. Χριστοφιλοπούλου
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα κ. Μ. Κοντογιάννη
5. Γενική Δ/νση Δ/σης Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε
6. Δ/νση Προσωπικού Π.Ε. - Τμήμα Γ΄
7. Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε. - Τμήμα Γ΄
8. Δ/νση Φυσικής ΑγωγήςΔΔΕ ΚΛΑΔΟΣ   ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ
ΠΕ01 ΠΕ02 ΠΕ03 ΠΕ07 ΠΕ09 ΠΕ13 ΠΕ
14.01
ΠΕ
17.01
ΠΕ
17.02
ΠΕ
17.04
ΠΕ
18.10
ΠΕ
18.12
ΠΕ
18.33
ΠΕ
19-20
Α' ΑΘΗΝΑΣ   -3                         -3
Β' ΑΘΗΝΑΣ -1                           -1
  Α΄ Ανατ. Αττ.   -4 -1                       -5
  Β΄ Ανατ. Αττ.   -2 -1                       -3
  Β΄ Δυτ. Αττ.   -1                       -2 -3
Α' Βοιωτίας                   -1     -1   -2
Γ΄ Βοιωτίας   -1                 -1     -2 -4
Α' Ευβοίας   -1                       -1 -2
Β' Ευβοίας                           -1 -1
Γ' Ευβοίας                     -1       -1
Α' Φωκίδας                     -1       -1
Α' Δράμας             -1               -1
Β' Έβρου                 -1           -1
Α' Καβάλας                     -3       -3
Α' Ροδόπης     -1   -1     -1             -3
Α' Λέσβου   -1                         -1
Β' Λέσβου   -1                         -1
Γ' Λέσβου     -1                       -1
Α' Σάμου   -2                 -2     -1 -5
Α' Γρεβενών   -1                 -1       -2
B' Καστοριάς   -1                         -1
Β' Φλώρινας   -1                         -1
Γ' Φλώρινας   -2         -1               -3
Α' Καρδίτσας                       -1     -1
Δ' Λάρισας       -1                     -1
Α' Τρικάλων             -1               -1
Β' Ζακύνθου     -1   -1                   -2
Α' Κέρκυρας     -1                       -1
Α' Κεφαλληνίας                           -2 -2
Β' Κεφαλληνίας                           -1 -1
Α' Ημαθίας   -1                         -1
Α' Θεσσ/νίκης   -3                         -3
Β' Θεσσ/νίκης   -1                       -1 -2
Α' Πέλλας     -1 -1                     -2
Γ' Πέλλας   -1 -2                       -3
Δ' Πέλλας   -2                         -2
Α' Σερρών   -1                         -1
Γ' Χαλκιδικής   -2                         -2
Α' Δωδεκανήσου                     -1   -1   -2
Β' Δωδεκανήσου         -1                 -1 -2
Γ' Δωδεκανήσου -1                   -1     -1 -3
Δ' Δωδεκανήσου     -1               -1     -1 -3
Α΄ Κυκλάδων               -2             -2
Β΄ Κυκλάδων         -1                   -1
Γ΄ Κυκλάδων                     -1 -1     -2
Δ΄ Κυκλάδων -1 -2 -1   -2                 -1 -7
Α' Άρτας             -1               -1
Α' Ιωαννίνων     -1       -1               -2
Δ' Ιωαννίνων -1                           -1
Α΄ Αρκαδίας   -1 -1 -1                     -3
Β' Αρκαδίας   -1                   -1     -2
Γ' Αρκαδίας                           -1 -1
Α' Κορινθίας       -1                     -1
Β' Κορινθίας                 -1           -1
Γ' Κορινθίας                     -1       -1
Β' Λακωνίας -1                           -1
Β' Ηρακλείου       -1         -1     -1     -3
Α' Λασιθίου               -1             -1
Α' Ρεθύμνου     -1       -1     -1 -2       -5
Α' Χανίων   -1 -2                       -3
Β' Χανίων   -2                     -1   -3
Α' Αιτωλ/νίας             -1             -2 -3
Β' Αιτωλ/νίας     -2                       -2
Δ' Αιτωλ/νίας                           -1 -1
Α' Ηλείας           -2                 -2
Γ' Ηλείας   -2                         -2
Δ' Ηλείας   -1 -1     -1                 -3
Α' Πειραιά             -1               -1
Β' Πειραιά   -1     -1                   -2
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ -5 -43 -19 -5 -7 -3 -8 -4 -3 -2 -16 -4 -3 -19 -141
                               


ΔΔΕ ΚΛΑΔΟΣ   ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕ01 ΠΕ02 ΠΕ03 ΠΕ07 ΠΕ09 ΠΕ
14.01
ΠΕ
17.02
ΠΕ
18.10
ΠΕ
18.12
ΠΕ
19-20
Α' ΑΘΗΝΑΣ -2   -3               -5
  Α΄ Ανατ. Αττ. -1                   -1
  Β΄ Δυτ. Αττ.       -1             -1
  Γ΄ Δυτ. Αττ.       -1             -1
Α' Βοιωτίας -1                   -1
Β' Βοιωτίας       -1             -1
Α' Ευβοίας -2 -1   -1             -4
Β' Ευβοίας                   -1 -1
Γ' Ευβοίας       -1 -1           -2
Β' Ευρυτανίας         -2           -2
Α' Φθιώτιδας           -1 -1       -2
Γ' Φθιώτιδας   -1                 -1
Α' Φωκίδας     -1               -1
Β' Καβάλας     -1               -1
Γ' Καβάλας               -1     -1
Δ' Καβάλας   -1     -1           -2
Γ' Ροδόπης     -1               -1
Γ' Λέσβου       -1             -1
Α' Σάμου -1                   -1
Γ' Σάμου                   -1 -1
Α' Χίου   -1               -1 -2
Β' Χίου                   -1 -1
Δ' Χίου                   -1 -1
Β' Γρεβενών       -1             -1
Β' Φλώρινας       -1             -1
Α' Καρδίτσας               -1     -1
Α' Λάρισας       -1             -1
Β' Ζακύνθου               -1     -1
Α' Κέρκυρας     -1               -1
Α' Λευκάδας   -1                 -1
Β' Πέλλας       -1             -1
Γ' Χαλκιδικής   -1                 -1
Δ' Δωδεκανήσου       -1             -1
Β΄ Κυκλάδων -1                   -1
Γ΄ Κυκλάδων     -1               -1
Δ΄ Κυκλάδων             -1       -1
Α' Αρκαδίας               -1     -1
Α' Ηρακλείου             -1       -1
Β' Ηρακλείου -1                   -1
Β' Λασιθίου               -1 -1   -2
Α' Ρεθύμνου             -1       -1
Β' Χανίων       -1             -1
Α' Αχαϊας -1   -1               -2
Γ' Αχαϊας       -1             -1
Δ' Αχαϊας -1                   -1
Α' Ηλείας -1                   -1
Γ' Ηλείας -1     -1             -2
Β' Πειραιά -1 -1                 -2
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ -14 -7 -9 -14 -4 -1 -4 -5 -1 -5 -64

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου