Ειδήσεις: Τελευταίες Ειδήσεις

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕΕ Ηρακλείου σας καλωσορίζουν στη νέα ιστοσελίδα μας. Οι παρατηρήσεις σας καθώς και κάθε πρότασή σας για βελτίωση είναι καλοδεχούμενες. Είμαστε και στο FACEBOOK: ΕΛΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΟΥΛΑΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΛΤΕΕ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ


   Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ            Αθήνα, 22/11/2011
             ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                   Αριθ. Πρωτ :
          Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ  37

                                                                                                                                              ΠΡΟΣ :   
                                                                                              1) ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΛΤΕΕ                             
                                                                                              2) ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Ε.Ε
Τ.Κ  10436    -   ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 5238973  - 2742023455
         6974000033
FAX: 210 5202798  - 2742024361

ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr                        
                         E-mail: oltee@otenet.gr
                                oltee.oltee@gmail.com        

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Σ. ΟΛΤΕΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Στη συνάντηση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με Υπηρεσιακούς παράγοντες  του Υπουργείου Παιδείας  Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων την 22-11-2011 κάναμε παρεμβάσεις για τα παρακάτω θέματα:
  • Το νόμο για το Τεχνολογικό Λύκειο
  • Για την κατάταξη των εκπαιδευτικών στο Νέο Μισθολόγιο –Βαθμολόγιο
  • Την οργάνωση διοικητικής δομής της εκπαίδευσης.
  • Σε συνεργασία με την Ένωση Φυσικών για την τροποποίηση του προγράμματος  της Β. και Γ. Τεχνολογικού Λυκείου για τα μαθήματα της Φυσικής – Χημείας,
ενόψει της κατάθεσης του Πολυνομοσχέδιου μέσα στον Δεκέμβριο καταθέτοντας για κάθε ζήτημα ολο κληρωμένες προτάσεις.
Οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεσμεύτηκαν ότι θα ενημερώσουν την Πολιτική Ηγεσία του Υπουρ- γείου για τις θέσεις μας και ότι θα έχουμε συνάντηση και απάντηση για όλα τα θέματα που έχουμε θέσει.


Α. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ  ΣΕΚ

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕΚ.

Σύμφωνα με την υπ’ άριθμ. Γ2/6098/13-11-2001 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με την οποία τροποποιείται η υπ’ άριθμ Γ2/4321/26-10-83 Απόφαση
 που αφορά τον Κανονισμό Λειτουργίας των ΣΕΚ– τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (ΣΕΚ) χαρακτηρίζονται ως Εκπαιδευτικές Μονάδες του ΥΠΕΠΘ που έχουν αυτοτελή διοικητική δομή στη λειτουργία τους ως Σ χ ο λ ικ έ ς μονάδες συμπληρώνοντας το ν.1566/1985.
Με την ανωτέρω τροποποίηση στα ΣΕΚ, όσον αφορά την επιλογή του Υποδιευθυντή άμεσα εμπίπτουν (σχολικές μονάδες πλέον) στην παράγραφο 7, άρθρο 11 του νόμου 1566/1985 όπου ρυθμίζονταν η επιλογή των Υποδιευθυντών ανάλογα με τον αριθμό των τμημάτων.
Αυτό σημαίνει ότι ορίζει,
·         (1) υποδ/ντή για αριθμό τμημάτων πάνω από (8) μέχρι και (12) και
·         (2) υποδ/ντές για αριθμό τμημάτων πάνω (12).
Λαμβάνοντες υπ’ όψη στη συνέχεια το ν. 3848/2010, άρθρο 11, παράγραφος 5, όπου στα ΣΕΚ ορίζεται υποδ/ντης με την προϋπόθεση ότι το ΣΕΚ λειτουργεί σε πρωινό και απογευματινό κύκλο και ασκούνται τουλάχιστον 300 μαθητές, προτείνουμε :
·         Να ορίζεται ένας (1) υποδ/ντης στα ΣΕΚ που λειτουργούν σε ημερήσιο ή εσπερινό κύκλο ανεξάρτητα αριθμού τμημάτων.
·         Να ορίζονται δύο (2)  υποδ/ντες εάν στο ΣΕΚ λειτουργούν περισσότερα από 12 τμήμα-τα και ασκούνται τουλάχιστον 300 μαθητές.
·         Να δύναται να οριστεί και 3ος υπδ/ντης σε ΣΕΚ που λειτουργούν περισσότερα από 24 τμήματα σε ημερήσιο και εσπερινό ωράριο και ασκούνται τουλάχιστον 500 μαθητές.

2. ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕΚ.

            Το ωράριο των Υποδιευθυντών των ΣΕΚ –λόγω του ότι είναι Αυτόνομες Σχολικές Μονάδες Λυκειακής βαθμίδας β/θμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να εναρμονιστεί με το ωράριο των Διευθυντών των ΕΠΑΛ και ΓΕΛ.

3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕΚ.

Επειδή ο Υποδιευθυντής του ΣΕΚ προΐσταται σε Αυτόνομες Σχολικές Μονάδες Λυκειακής βαθμίδας β/θμιας εκπαίδευσης, το επίδομα θέσης ευθύνης πρέπει να εναρμονιστεί με το επίδομα θέσης ευθύνης των Διευθυντών των ΕΠΑΛ και ΓΕΛ.

4. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΕΚ.

Στα πλαίσια της ομαλής λειτουργίας των σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ,ΕΠΑΣ, ΣΕΚ, ως προς την κατανομή των μαθημάτων των τομέων και των ειδικοτήτων που αφορούν τη θεωρία και το εργα- στηριακό μέρος σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται να διδάξει ο Υποδιευθυντής (σχολική μονάδα ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ) στο ΣΕΚ.
Προτείνουμε αυτό να είναι δυνατόν μόνο στις περιπτώσεις που το ΣΕΚ συστεγάζεται με την σχολική μονάδα (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ) και μόνο για τα μαθήματα που αφορούν τους μαθητές της σχολικής μονάδας που εκπαιδεύονται στα εργαστήρια του ΣΕΚ.
Γιατί σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται το φαινόμενο ο Υποδιευθυντής να μην καλύπτει ωράριο μό-νο με τα θεωρητικά μαθήματα και να απαιτείται ένας επί πλέον εκπαιδευτικός να διδάξει τα εργαστη- ριακά μαθήματα στο ΣΕΚ και ο υποδιευθυντής να πλεονάζει.


Β. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Οι πιστώσεις που κατανέμονται στα Συμβούλια των Σχολικών κοινοτήτων μέσω των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, σύμφωνα με το ν.1566/1985, άρθρο 44 και την υπ’ αριθμ.8440/24-2-2011 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών, πρέπει να λαμβάνει υπόψη της ότι οι σχολικές μονάδες της ΤΕΕ έχουν αυξημένες ανάγκες για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών των εργαστηρίων, για την επισκευή και συντήρηση συσκευών και μηχανημάτων, για την αγορά εργαλείων και μικροσυσκευών κ.λ.π. που είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου σε αυτές.
Ως εκ τούτου για την κατανομή των πιστώσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανωτέρω παράμετροι στον υπολογισμό του αριθμού των μαθητών στα σχολεία της ΤΕΕ και να υπολογίζεται ο τριπλάσιος αριθμός των φοιτούντων μαθητών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Αν πρόκειται να κατανεμηθούν πιστώσεις 100.000,00 για λειτουργικά έξοδα σχολικών μονάδων στις οποίες φοιτούν συνολικά 12.500 μαθητές, από τους οποίους οι 10.000 φοιτούν σε σχολικές μονάδες Γενικής Παιδείας και 2.500 σε σχολεία ΤΕΕ, οι πιστώσεις που αναλογούν κατά μαθητή θα πρέπει να είναι :

100.000,00  / [10.000,00 +(2.500 Χ 3)]=100.000,00 / 17.500 =5,71 Ευρώ / ανά μαθητή

Θα δοθούν λοιπόν στις σχολικές μονάδες της ΤΕΕ τα εξής χρήματα,

          (2.500 Χ 3 ) Χ 5,71 = 7.500 Χ 5,71 =42.825,00  Ευρώ.

και στις σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης

          100.000,00   – 42825,00   =57.175,00  Ευρώ.

Παρακαλούμε για τήρηση των παραπάνω αναλογιών για να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που δημιουργούνται στην Πρακτική Άσκηση μαθητών της ΤΕΕ.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                              
   ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ   

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Μέσα στο Δεκέμβριο το σχέδιο νόμου για το Νέο Λύκειο και Τεχνολογικό Λύκειο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
«Η επόμενη συνάντηση θα γίνει πιθανότατα την ερχόμενη Πέμπτη, ώστε μέσα στο Δεκέμβριο να καταθέσουμε το νομοσχέδιο» είπε η υπ. Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου ,αμέσως μετά τη συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής για την Παιδεία υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι «τα συγκεκριμένα θέματα είναι σε διαβούλευση από τον περασμένο Μάρτιο».

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΤΕΕ 2011


ΕΝΩΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ                                                   
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                 
(Ε.Λ.Τ.Ε.Ε  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)                                                                 
Ιτάνου 40  71407 Ηράκλειο Κρήτης
Email: eltee.ira@gmail.com  Κιν. Προέδρου: 6974312024
Προς:
  1. ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-ΣΕΚ Ν. Ηρακλείου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

     Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011 συνεδρίασε το ΔΣ της ΕΛΤΕΕ με θέμα τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το συνέδριο της ΟΛΤΕΕ και την καταστατική συνέλευση για την αλλαγή του καταστατικού της ένωσης.
    Το ΔΣ αποφάσισε να πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες της ένωσης τις παρακάτω ημερομηνίες:

01/12/2011:  Πρώτη Γενική και Καταστατική συνέλευση

08/12/2011: Επαναληπτική Γενική και Καταστατική συνέλευση και εκλογές ΕΛΤΕΕ.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιότητας έως τις 25/11/2011


                                  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ


 
            Ο                                                     Η
       Πρόεδρος                                     Γ. Γραμματέας

Κακαζιάνης Πέτρος                        Αλεξίου Πολυξένη

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ


ΕΛΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(Ένωση Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης)

·       Η ένωση ΧΩΡΙΣ πολιτικές παρατάξεις με ενιαίο ψηφοδέλτιο και ενιαία φωνή για όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-ΣΕΚ του Ηρακλείου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

     Η ΕΛΤΕΕ Ηρακλείου είναι η ένωση ΧΩΡΙΣ πολιτικές παρατάξεις, με ενιαία φωνή για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η ένωση ανήκει σε όλους τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-ΣΕΚ του Ν. Ηρακλείου. Όλοι εμείς που απαρτίζουμε το ΔΣ της ένωσης δεν έχουμε καμία extra οικονομική απολαβή ούτε αποζητούμε την προσωπική μας ανάδειξη (άλλωστε δεν έχουμε τις πολιτικές παρατάξεις για να μας προωθήσουν). Η ΕΛΤΕΕ Ηρακλείου χρειάζεται την ενεργό συμμετοχή όλων μας για να μπορέσει να είναι

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΛΤΕΕ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ


  

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ            Αθήνα, 1/11/2011
             ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                   Αριθ. Πρωτ : 351
          Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ  37
ΠΡΟΣ :
 ΕΛΤΕΕ –ΕΠΑΛ –ΕΠΑΣ -ΣΕΚ

 ΚΟΙΝ :
 
Τ.Κ  10436    -   ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 5238973  - 2742023455
         6974000033
FAX: 210 5202798  - 2742024361

ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr                        
                         E-mail: oltee@otenet.gr
                                oltee.oltee@gmail.com        1.   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Σ. ΟΛΤΕΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Στη συνάντηση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με Υπηρεσιακούς παράγοντες  του Υπουργείου Παιδείας  Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων την 25-10-2011 συζητήθηκαν τα εξής:
·           Με το θέμα των υπεράριθμων συναδέλφων στα σχολεία της ΤΕΕ, παραδέχθηκαν ότι η πραγματικότητα είναι  η εντελώς αντίθετη  αιτιολογώντας  το, με την τοποθέτηση  ικανού αριθμού συναδέλφων σε κενές θέσεις των ΙΕΚ,(σύμφωνα με το αίτημά μας)  χωρίς βέβαια να επηρεάζεται η Οργανική τους θέση. Είναι πραγματικότητα η φετινή αύξηση των εγγραφών  στα Τεχνικά Σχολεία και αναμένεται θεαματικότερη του χρόνου σύμφωνα με τα στατιστικά και τις προβλέψεις του Υπουργείου.
·         Η πληροφόρησή μας  για σημαντικό αριθμό  κενών  ωρών σε Τεχνικά μαθήματα επιβεβαιώθη- κε,αλλά γιατί δεν προχωρά η διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών, απαντήθηκε ότι το θέμα αυτό είναι αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα και δεν γνωρίζουν περαιτέρω αποκλείοντας όμως την οικονομική παράμετρο.
·         Δεν θα υπάρξουν Εργασιακές  Εφεδρείες για εκπαιδευτικούς στην ΤΕΕ. (Προσωρινά!!!!!)
·