Ειδήσεις: Τελευταίες Ειδήσεις

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕΕ Ηρακλείου σας καλωσορίζουν στη νέα ιστοσελίδα μας. Οι παρατηρήσεις σας καθώς και κάθε πρότασή σας για βελτίωση είναι καλοδεχούμενες. Είμαστε και στο FACEBOOK: ΕΛΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

Στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων όλοι οι τίτλοι σπουδών , οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr 
Στην τρίτη φάση της διαδικασίας ανάπτυξης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, στην αντιστοίχιση περνά πλεόν η Ελλάδα. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα απ το υπ. Παιδείας βρίσκεται  σε εξέλιξη η καταχώρηση σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων όλων των τίτλων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, που απονέμονται από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και
από φορείς της μη τυπικής εκπαίδευσης, ώστε να γίνει δυνατή η αντιστοίχισή τους στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Υπενθυμίζεται ότι τίτλοι που δε θα έχουν καταχωρηθεί στην ενιαία βάση, δε θα είναι
δυνατόν να αντιστοιχηθούν.
Παράλληλα έχουν ήδη συσταθεί Ομάδες Εργασίας, υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, οι οποίες έχουν αναλάβει να προτείνουν εξειδικευμένους περιγραφικούς δείκτες για προσόντα που απονέμονται από ιδρύματα της τυπικής εκπαίδευσης (Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας), καθώς και την αντιστοίχιση αυτών των προσόντων στα οκτώ επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
    Τι είναι στη πράξη το Εθνικό Πλαίσιο  Προσόντων
Με τη συγκρότηση ενός Εθνικού Πλαισίου Προσόντων όλες οι μορφές τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης όλων των βαθμίδων συσχετίζονται μεταξύ τους, τα αποτελέσματά τους αναγνωρίζονται και κατατάσσονται σε επίπεδα λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου.
Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων στην πράξη θα λειτουργήσει ως ένας μηχανισμός μετάφρασης και διασαφήνισης των προσόντων, που θα επιτρέπει την ευκολότερη ανάγνωση και κατανόησή τους και θα βοηθήσει εκπαιδευόμενους και εργαζόμενους που επιθυμούν να μετακινηθούν από χώρα σε χώρα ή να αλλάξουν θέση εργασίας ή ακόμη να αλλάξουν μαθησιακή διαδρομή.
Πρωταρχικοί χρήστες του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων θα είναι τα άτομα που σπουδάζουν ή που εργάζονται, αφού θα αντιμετωπίζουν λιγότερα εμπόδια στην προσωπική και εργασιακή τους ανέλιξη, φορείς εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης και οι εργοδότες.
Με τον όρο προσόντα περιγράφονται τα πτυχία, διπλώματα και πιστοποιητικά που απονέμονται από εθνικούς φορείς δίνοντας έμφαση στη συνολική θεώρηση και την ουσία της μάθησης, ανεξάρτητα από τη διαδρομή που αποκτάται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρους διασφάλισης ποιότητας.
Η πιστοποίηση των προσόντων θα δομηθεί στη βάση μιας συμφωνίας που θα διασφαλίζει την ποιότητα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ κράτους και κοινωνικών εταίρων, θα ενισχύει τη διαφάνεια στα επαγγελματικά προσόντα, θα διευκολύνει την πρόσβαση και την πρόοδο σε διαδικασίες διά βίου μάθησης και θα υποστηρίζει καλύτερα τη σχέση εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων χρησιμοποιεί 8 επίπεδα αναφοράς που βασίζονται σε μαθησιακά αποτελέσματα που περιγράφουν τι γνωρίζει, κατανοεί και είναι ικανό να κάνει κάποιο άτομο μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας. Αυτή η θεώρηση έχει σαν συνέπεια τη μετατόπιση του βάρους από τις εισροές (διάρκεια μαθησιακής εμπειρίας, τύπος ιδρύματος) στις εκροές (το αποτέλεσμα της μάθησης).
Θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων δεν απονέμει προσόντα, αλλά απλώς τα κατηγοριοποιεί σε επίπεδα και τα περιγράφει με όρους μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η απονομή των προσόντων θα παραμείνει αρμοδιότητα των εθνικών φορέων. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων δεν αποτελεί εργαλείο εκχώρησης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους εργαζόμενους με σκοπό την άσκηση ενός νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος σε άλλο κράτος μέλος, αφού αυτές τις περιπτώσεις καλύπτει η Οδηγία 2005/36.
Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF)

Εκκλήσεις για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων διατυπώθηκαν σε συνέχεια των συμβούλων της Λισσαβόνας και της Βαρκελώνης, στην κοινή ενδιάμεση έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής 2004, σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας για την εκπαίδευση και κατάρτιση 2010, όπως επίσης και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2004, σχετικά με τις μελλοντικές προτεραιότητες της ενισχυμένης ευρωπαϊκής συνεργασίας, στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας της Κοπεγχάγης. Παράλληλα, στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνιας δόθηκε έμφαση στην εξασφάλιση συμπληρωματικότητας μεταξύ του πλαισίου για τον ευρωπαϊκό χώρος ανώτατης εκπαίδευσης και του προτεινόμενου ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων.
Το EQF αποτελεί επίσης ένα πλαίσιο συνεργασίας και ένα μέσο ενίσχυσης της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, στη βάση της εθελοντικής δέσμευσης, μεταξύ των εθνικών φορέων αλλά και των διεθνών κλαδικών οργανισμών που ασχολούνται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η καλλιέργεια της αμοιβαίας εμπιστοσύνης πρέπει να βασιστεί σε κοινές διαδικασίες και κριτήρια. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να δημοσιοποιούνται οι αποφάσεις και οι διαδικασίες συσχέτισης των εθνικών ή κλαδικών προσόντων με το EQF. Στην κατεύθυνση αυτή συνδράμει η συγκρότηση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας (EQF Advisory Group) που αποτελείται από εκπροσώπους όλων των χωρών που μετέχουν στο Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010 καθώς και κοινωνικούς εταίρους.
Τα 8 επίπεδα ως συστατικό στοιχείο του EQF
Βασικό στοιχείο του EQF είναι ένα σύνολο 8 επιπέδων που θα αποτελέσουν το κοινό και ουδέτερο σημείο αναφοράς για τις αρχές εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εθνικό και κλαδικό επίπεδο. Τα 8 αυτά επίπεδα καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των προσόντων, από αυτά που αποκτώνται με την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή της κατάρτισης έως εκείνα που αποκτώνται στο ανώτατο επίπεδο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Το EQF, ως μέσο για την προώθηση της δια βίου μάθησης, καλύπτει τη γενική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την ανώτατη εκπαίδευση. Τα επίπεδα 5-8 περιέχουν σαφή παραπομπή στα επίπεδα που ορίζονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτά καθορίστηκαν με τη διαδικασία της Μπολόνιας.
Η προσέγγιση μέσω των «μαθησιακών αποτελεσμάτων»
Η περιγραφή των 8 επιπέδων αναφοράς του EQF βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα. Στο EQF ως μαθησιακά αποτελέσματα νοούνται η «περιγραφή του τι γνωρίζει, κατανοεί και είναι ικανός να κάνει ο εκπαιδευόμενος μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας». Αυτό αντανακλά μία σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο γίνονται αντιληπτές και περιγράφονται έννοιες όπως η εκπαίδευση, η κατάρτιση, γενικότερα η μάθηση. Η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα εισάγει μια κοινή γλώσσα και καθιστά δυνατή τη σύγκριση προσόντων σύμφωνα με το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά τους και όχι σύμφωνα με τις διδακτικές μεθόδους και διαδικασίες που ακολουθήθηκαν μέχρι την απόκτηση τους ή τα διδακτικά περιβάλλοντα στα οποία αυτά αποκτήθηκαν.
Στα EQF τα μαθησιακά αποτελέσματα περιγράφονται με βάση τον συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Το ισοζύγιο μεταξύ των στοιχείων αυτών διαφέρει από προσόν σε προσόν, δεδομένου ότι το EQF καλύπτει όλα τα επίπεδα. Η χρήση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στην περιγραφή των επιπέδων των προσόντων θα διευκολύνει την επικύρωση της μάθησης που πραγματοποιείται έξω από το πλαίσιο των αναγνωρισμένων ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, πράγμα που γενικά θεωρείται βασικό στοιχείο της διά βίου μάθησης.
Οι ωφελούμενοι από τη θέσπιση του EQF
Το EQF θα έχει μεγάλη πρακτική αξία για τους πολίτες – εργαζόμενους και μη – και τους εργοδότες, αφού μετά την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης των προσόντων σε εθνικό ή/ και κλαδικό επίπεδο, θα είναι ευχερέστερη η σύγκριση και παρουσίαση του περιεχομένου τους. Επειδή το EQF απεικονίζει προσόντα και όχι προσωπικές εκπαιδευτικές ή επαγγελματικής βιογραφίες/ διαδρομές, δεν είναι σε θέση να καταγράψει/ απεικονίσει με απολύτως ακριβή τρόπο ορισμένες ικανότητες και συμπεριφορές που αποκτήθηκαν σε εκπαιδευτικές και άλλες μαθησιακές διαδικασίες. Συνεπώς, ορισμένα ατομικά χαρακτηριστικά, όπως π.χ. η αξιοπιστία, η ακρίβεια, η αντοχή, η προσοχή, αλλά και οι ηθικές πτυχές της διάπλασης της προσωπικότητας, όπως π.χ. διαπολιτισμικές εμπειρίες και ικανότητες, ανεκτικότητα και δημοκρατική συμπεριφορά, δεν μπορούν γι’ αυτό το λόγο – όσο σημαντικές κι αν είναι – να ληφθούν υπόψη στη μήτρα του EQF.
Ωφελούμενοι θα είναι επίσης οι φορείς αρμόδιοι για εθνικά ή/ και κλαδικά συστήματα στα πλαίσια προσόντων. Όσον αφορά στη συμμετοχή των κλάδων της οικονομίας, το EQF θα δώσει στους διεθνείς κλαδικούς οργανισμούς τη δυνατότητα να συνδέσουν τα δικά τους συστήματα προσόντων με το EQF. Ο κύριος στόχος σε σχέση με τους κλάδους, είναι να αναπτυχθούν ισχυρότεροι δεσμοί μεταξύ των εθνικών συστημάτων προσόντων και των αναδυόμενων διεθνών κλαδικών προσόντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου