Ειδήσεις: Τελευταίες Ειδήσεις

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕΕ Ηρακλείου σας καλωσορίζουν στη νέα ιστοσελίδα μας. Οι παρατηρήσεις σας καθώς και κάθε πρότασή σας για βελτίωση είναι καλοδεχούμενες. Είμαστε και στο FACEBOOK: ΕΛΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

Υπουργείο Παιδείας: Τροποποιήσεις στις αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Λυκείου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

Αριθμ. 117611/Γ2 (4)
Τροποποίηση−συμπλήρωση τηςυπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17−09−008 (ΦΕΚ 1984 Β΄ απόφασηςΥφυπουργούΥΠ.Ε.Π.Θ. ・・Αναθέσειςμαθημάτων Γυμνασίου, Γενι−κούΛυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.・・.
H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχονταςυπόψη:
1. Τιςδιατάξειςτου άρθρου 7, παρ. 2 του Ν. 2817/2000
(ΦΕΚ 78 Α΄ ・・Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικέςεκπαι−δευτικέςανάγκεςκαι άλλεςδιατάξεις・, καθώςκαι τιςδι−ατάξειςτου άρθρου 18, παρ. 1, περ. στ. Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ
146 Α΄ ・・Οργάνωση και λειτουργίαςτηςδευτεροβάθμιαςεπαγγελματικήςεκπαίδευσηςκαι άλλεςδιατάξεις・.
2. Την υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17−9−008 (ΦΕΚ 1984 Β΄
απόφαση του Υφυπουργούτου Υπουργείου ΠαιδείαςΔ.Β.Μ.Θ. (πρώην ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ・・Αναθέσειςμαθημάτων Γυ−μνασίου, ΓενικούΛυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.・・, όπωςτρο−ποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. 08/10−5−010 Πράξη του Παιδαγω−γικούΙνστιτούτου.
4. Τιςδιατάξειςτηςυπ’ αριθμ. 1120/Η/07−1−010 (ΦΕΚ
1 Β΄ απόφασηςπερί・・Καθορισμούαρμοδιοτήτων Υφυ−πουργών του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησηςκαι Θρησκευμάτων・・.
5. Τιςδιατάξειςτου άρθρου 90 του ・・Κώδικα Νομοθεσί−αςγια την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικάόργανα・・, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 ΦΕΚ 98
Α΄, κατ’ εφαρμογήτων οποίων βεβαιώνεται ότι απότιςδιατάξειςτηςπαρούσαςδεν προκαλείται δαπάνη σε βάροςτου κρατικούπροϋπολογισμού αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε −συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17−9−008 (ΦΕΚ 1984 Β΄ απόφαση του ΥφυπουργούΥΠ.Ε.Π.Θ., ・・Αναθέσειςμαθημάτων Γυμνασίου, ΓενικούΛυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.・・ ωςακολούθως
1. Το μάθημα ・・ΤεχνικόΣχέδιο・・, που προβλέπεται στον κύκλο ΤεχνολογίαςτηςΑ΄ΤάξηςΕΠΑ.Λ., του Πίνακα (γ) αντιστοιχίαςδιδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄και Β΄ανάθεση, της ανωτέρω ΥπουργικήςΑπόφασης ορίζεται ωςΑ΄ΑΝΑΘΕΣΗ και στουςεκπαιδευτικούςτηςειδικότηταςΠΕ18.31 (Μηχανικών ΕμπορικούΝαυτικού.
2. Τα μαθήματα ・・Μηχανική−ΑντοχήΥλικών・・, ・・Στοιχεία ΤεχνικήςΘερμοδυναμικήςκαι ΜετάδοσηςΘερμότητας・, ・・Τεχνολογία Κατεργασιών・・, που προβλέπονται στον τομέα ΜηχανολογίαςτηςΒ・L τάξηςΕΠΑ.Λ., του Πίνακα (γ) αντιστοιχίαςδιδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄και Β΄ανά−θεση, τηςανωτέρω ΥπουργικήςΑπόφασης ορίζονται ωςΑ΄ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της ειδικότηταςΠΕ18.31 (Μηχανικών ΕμπορικούΝαυτικού.
3. Το μάθημα ・・Σχεδιασμόςκαι Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών・・, που προβλέπεται ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.31 (Μηχανικών ΕμπορικούΝαυτικού, στον τομέα Μηχανολογίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Πίνακα (γ) αντιστοιχίαςδιδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαι−δευτικών σε Α΄και Β΄ανάθεση, τηςανωτέρω Υπουρ−γικήςΑπόφασης ορίζεται ωςΑ΄ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της ανωτέρω ειδικότητας
4. Το μάθημα ・・Μηχανική−ΑντοχήΥλικών・・ που προβλέ−πεται στον τομέα Οχημάτων τηςΒ・L τάξηςΕΠΑ.Λ., του Πίνακα (γ) αντιστοιχίαςδιδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄και Β΄ανάθεση, τηςανωτέρω ΥπουργικήςΑπόφασης ορί−ζονται ωςA΄ΑΝΑΘΕΣΗ και στουςεκπαιδευτικούςτηςειδικότηταςΠΕ18.31 (Μηχανικών ΕμπορικούΝαυτικού.
5. Το μάθημα ・・ΜηχανέςΕσωτερικήςΚαύσηςΙ・・, που προβλέπεται ωςΒ΄ΑΝΑΘΕΣΗ στουςεκπαιδευτικούςτηςειδικότηταςΠΕ18.31 (Μηχανικών ΕμπορικούΝαυτικού, στον τομέα Οχημάτων τηςΒ΄τάξηςΕΠΑ.Λ. του Πίνακα (γ) αντι−στοιχίαςδιδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ. και κλά−δων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄και Β΄ανάθεση, τηςανωτέρω ΥπουργικήςΑπόφασης ορίζεται ως Α΄ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της ανωτέρω ειδικότητας 
ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ(ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ
6. Τα μαθήματα ・・Στοιχεία Μηχανών・・ και ・・Μηχανουρ−γικήΤεχνολογία・・, που προβλέπονται στην ειδικότητα Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών του τομέα ΜηχανολογίαςτηςΓ・L τάξηςΕΠΑ.Λ., του Πίνακα (γ) αντιστοιχίαςδιδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄και Β΄ανάθε−ση, τηςανωτέρω ΥπουργικήςΑπόφασης ορίζονται ωςΑ΄ΑΝΑΘΕΣΗ και στουςεκπαιδευτικούςτηςειδικότηταςΠΕ18.31 (Μηχανικών ΕμπορικούΝαυτικού.
7. Τα μαθήματα ・・Στοιχεία Μηχανών・・ και ・・Μηχανές Εσωτερικής ΚαύσηςΙΙ・・, που προβλέπονται στην ειδικό−τητα Μηχανών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτο−κινήτου του τομέα Οχημάτων τηςΓ・L τάξης ΕΠΑ.Λ. του Πίνακα (γ) αντιστοιχίαςδιδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄και Β΄ανάθεση, τηςανωτέρω ΥπουργικήςΑπόφασης ορίζονται ωςΑ΄ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού.
8. Τα μαθήματα ・・Μηχανική−ΑντοχήΥλικών・・ και ・・Τεχνο−λογία Μηχανολογικών Κατασκευών・・, που προβλέπονται στην ειδικότητα 16: Αμαξωμάτων τηςΑ・L τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίαςδιδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄και Β΄ανάθεση, τηςανωτέρω ΥπουργικήςΑπόφασης ορίζονται ωςΑ΄ΑΝΑΘΕΣΗ και στουςεκπαιδευτικούςτηςειδικότηταςΠΕ18.31 (Μηχανικών ΕμπορικούΝαυτικού.
9. Το μάθημα ・・ΜηχανέςΕσωτερικήςΚαύσης・, που προ−βλέπεται ωςΒ΄ΑΝΑΘΕΣΗ στουςεκπαιδευτικούςτηςει−δικότηταςΠΕ18.31 (Μηχανικών ΕμπορικούΝαυτικού, στην ειδικότητα 16. Αμαξωμάτων τηςΑ΄τάξηςΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίαςδιδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄και Β΄ανάθεση, της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης ορίζεται ωςΑ΄ΑΝΑ−ΘΕΣΗ και στουςεκπαιδευτικούςτηςανωτέρω ειδικοτητα.
10. Το μάθημα ・・Στοιχεία ΤεχνικήςΘερμοδυναμικής・ που προβλέπεται στην ειδικότητα 17: Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών ΚεντρικήςΘέρμανσηςτηςΑ・L τάξηςΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίαςδιδα−σκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ.  και κλάδων−ειδικοτή−των εκπαιδευτικών σε Α΄και Β΄ανάθεση, τηςανωτέρω ΥπουργικήςΑπόφασης ορίζεται ωςΑ΄ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.31 (Μηχα−νικών Εμπορικού Ναυτικού.
11. Το μάθημα ・・Μηχανική−ΑντοχήΥλικών・・, που προβλέ−πεται στην ειδικότητα 18: Μηχανοσυνθετών Αεροσκα−φών τηςΑ・L τάξηςΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίαςδιδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ει−δικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄και Β΄ανάθεση, τηςανωτέρω  ΥπουργικήςΑπόφασης ορίζεται ωςΑ΄ΑΝΑ−ΘΕΣΗ και στουςεκπαιδευτικούςτηςειδικότηταςΠΕ18.31 (Μηχανικών ΕμπορικούΝαυτικού.
12. Τα μαθήματα ・・ΜηχανολογικέςΜετρήσεις・, ・・Μηχα−νική−ΑντοχήΥλικών・・ και ・・Μηχανολογικό Σχέδιο・・, που προβλέπονται στην ειδικότητα 19: Εργαλειομηχανών−CNC τηςΑ・L τάξηςΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίαςδιδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ει−δικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄και Β΄ανάθεση, τηςανωτέρω ΥπουργικήςΑπόφασης ορίζονται ωςΑ΄ΑΝΑ−ΘΕΣΗ και στουςεκπαιδευτικούςτηςειδικότηταςΠΕ18.31 (Μηχανικών ΕμπορικούΝαυτικού.
13. Τα μαθήματα ・・ΜηχανουργικήΤεχνολογία Ι・・ και ・・ΜηχανουργικήΤεχνολογία ΙΙ・・, που προβλέπονται ωςΒ΄ΑΝΑΘΕΣΗ στουςεκπαιδευτικούςτηςειδικότηταςΠΕ18.31 (Μηχανικών ΕμπορικούΝαυτικού, στην ειδικό−τητα 19: Εργαλειομηχανών−NC τηςΑ・L τάξηςΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίαςδιδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄και Β΄ανάθεση, της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης ορίζεται ωςΑ΄ΑΝΑΘΕΣΗ και στουςεκπαιδευτικούςτηςειδικότηταςΠΕ18.31 (Μηχανικών ΕμπορικούΝαυτικού.
14. Το μάθημα ・・ΒασικέςΑρχέςΜετάδοσηςΘερμότη−τας Θερμοδυναμικήςκαι Ρευστομηχανικής・, που προ−βλέπεται στην ειδικότητα 25: Τεχνιτών Αερίων Καύσεων (ΦυσικούΑερίου) τηςΑ・L τάξηςΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίαςδιδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων − ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄και Β΄ανάθε−ση, τηςανωτέρω ΥπουργικήςΑπόφασης ορίζεται ωςΑ΄ΑΝΑΘΕΣΗ και στουςεκπαιδευτικούςτηςειδικότηταςΠΕ18.31 (Μηχανικών ΕμπορικούΝαυτικού.
15. Το μάθημα ・・Συγκολλήσεις・, που προβλέπεται ωςΒ΄ΑΝΑΘΕΣΗ στουςεκπαιδευτικούςτηςειδικότηταςΠΕ18.31 (Μηχανικών ΕμπορικούΝαυτικού στην ειδικότητα 16: Αμα−ξωμάτων τηςΒ・L τάξηςΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίαςδιδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδικο−τήτων εκπαιδευτικών σε Α΄και Β΄ανάθεση, τηςανωτέ−ρω ΥπουργικήςΑπόφασης ορίζεται ωςΑ΄ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της ανωτέρω ειδικότητας
16 Το μάθημα ・・ΜηχανουργικέςΕφαρμογές・, που προ−βλέπεται ωςΒ΄ΑΝΑΘΕΣΗ στουςεκπαιδευτικούςτηςειδικότηταςΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, στην ειδικότητα 21: Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών της Α・L τάξηςτων ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίαςδιδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδι−κοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄και Β΄ανάθεση, τηςανω−τέρω ΥπουργικήςΑπόφασης ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στουςεκπαιδευτικούςτηςανωτέρω ειδικότητας
17. Το μάθημα ・・Τεχνολογία Κατεργασιών・・, που προβλέ−πεται ωςΒ΄ΑΝΑΘΕΣΗ στουςεκπαιδευτικούςτηςειδι−κότηταςΠΕ18.31 (Μηχανικών ΕμπορικούΝαυτικού, στην ειδικότητα 25: Τεχνιτών Αερίων Καύσεων (Φυσικού Αερί−ου) τηςΑ・L τάξηςτων ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίαςδιδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδικο−τήτων εκπαιδευτικών σε Α΄και Β΄ανάθεση, τηςανωτέρω ΥπουργικήςΑπόφασης ορίζεται ως Α΄ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της ανωτέρω ειδικότητας
Κατάτα λοιπάισχύει η υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17−9−008 (ΦΕΚ 1984 Β΄ απόφαση του ΥφυπουργούΥΠ.Ε.Π.Θ., όπωςτροποποιήθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτήνα δημοσιευθείστην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως
Μαρούσι, 21 Σεπτεμβρίου 2010
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Αριθμ. 117610/Γ2 (5)
Τροποποίηση−συμπλήρωση τηςυπ’ αριθμ. 118842/Γ2/
17−9−008 (ΦΕΚ 1984 Β΄ απόφασηςΥφυπουργούΥΠ.Ε.Π.Θ. ・・Αναθέσειςμαθημάτων Γυμνασίου, Γενι−κούΛυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.・・.
H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχονταςυπόψη:
1. Τιςδιατάξειςτου άρθρου 7, παρ. 2 του Ν. 2817/2000
(ΦΕΚ 78 Α΄ ・・Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικέςεκπαι−δευτικέςανάγκεςκαι άλλεςδιατάξεις・, καθώςκαι τιςδιατάξειςτου άρθρου 18, παρ.1, περ. στ. ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄ ・・Οργάνωση και λειτουργία τηςδευτεροβάθμιας επαγγελματικήςεκπαίδευσηςκαι άλλεςδιατάξεις・.
2. Την υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17−9−008 (ΦΕΚ 1984 Β΄ απόφαση του Υφυπουργούτου πρώην ΥΠ.Ε.Π.Θ. ・・Ανα−θέσειςμαθημάτων Γυμνασίου, ΓενικούΛυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.・・ όπωςτροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. 13/26−5−010 Πράξη του Παιδαγω−γικούΙνστιτούτου.
4 Τιςδιατάξειςτηςυπ’ αριθμ. 1120/H/07−1−010 (ΦΕΚ
1 Β΄ Απόφασης περί・・Καθορισμούαρμοδιοτήτων Υφυ−πουργών του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησηςκαι Θρησκευμάτων・・.
5. Τιςδιατάξειςτου άρθρου 90 του ・・Κώδικα Νομοθεσί−αςγια την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικάόργανα・・, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98
Α΄, κατ’ εφαρμογήτων οποίων βεβαιώνεται ότι απότιςδιατάξειςτηςπαρούσαςδεν προκαλείται δαπάνη σε βάροςτου κρατικούπροϋπολογισμού αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε−συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17−9−008 (ΦΕΚ 1984 Β΄ απόφαση του ΥφυπουργούΥΠ.Ε.Π.Θ. ・・Αναθέσειςμαθημάτων Γυμνασίου, ΓενικούΛυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.・・ ωςακολούθως
1. Το μάθημα ・・ΑρχέςΠεριβαλλοντικών Επιστημών・・, που προβλέπεται ωςμάθημα επιλογήςγια όλεςτιςκα−τευθύνσειςτηςΒ΄ΤάξηςΓενικούΛυκείου, του Πίνακα (β) αντιστοιχίαςδιδασκομένων μαθημάτων του ΓενικούΛυκείου και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄και Β΄ανάθεση, τηςανωτέρω ΥπουργικήςΑπόφασης ορίζεται ωςΑ΄ΑΝΑΘΕΣΗ και στουςεκπαιδευτικούςτηςειδικότηταςΠΕ 12.13 (Περιβαλλοντολόγων).
2. Το μάθημα ・・Διαχείριση Φυσικών Πόρων・・, που προ−βλέπεται ωςμάθημα επιλογήςγια όλεςτιςκατευθύνσειςτηςΒ΄ΤάξηςΓενικούΛυκείου, του Πίνακα (β) αντιστοι−χίαςδιδασκομένων μαθημάτων του ΓενικούΛυκείου και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄και Β΄ανάθε−ση, τηςανωτέρω ΥπουργικήςΑπόφασης ορίζεται ωςΑ΄ΑΝΑΘΕΣΗ και στουςεκπαιδευτικούςτηςειδικότηταςΠΕ 12.13 (Περιβαλλοντολόγων).
3. Το μάθημα ・・Διαχείριση Φυσικών Πόρων・・, που προ−βλέπεται ωςμάθημα επιλογήςτηςΓ΄ΤάξηςΕΠΑ.Λ., του Πίνακα (γ) αντιστοιχίαςδιδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄και Β΄ανάθεση, της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης ορίζεται ως Α΄ΑΝΑΘΕΣΗ και στουςεκπαιδευτικούςτηςειδικότηταςΠΕ 12.13 (Περιβαλλοντολόγων).
4. Τα μαθήματα ・・Έλεγχοςκαι Διαχείριση Αποβλήτων・・ και ・・ΠεριβαλλοντικήΧημεία・・, που προβλέπονται στην ειδικότητα 24: Χημικών Εργαστηρίων και ΠοιοτικούΕλέγχου Υλικών τηςΒ・L τάξηςΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίαςδιδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄και Β΄ανάθε−ση, τηςανωτέρω ΥπουργικήςΑπόφασης ορίζονται ωςΑ΄ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ 12.13 (Περιβαλλοντολόγων).
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17−9−008 (ΦΕΚ 1984 Β΄ απόφαση του ΥφυπουργούΥΠ.Ε.Π.Θ., όπωςτροποποιήθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτήνα δημοσιευθείστην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως
Μαρούσι, 21 Σεπτεμβρίου 2010
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου