Ειδήσεις: Τελευταίες Ειδήσεις

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕΕ Ηρακλείου σας καλωσορίζουν στη νέα ιστοσελίδα μας. Οι παρατηρήσεις σας καθώς και κάθε πρότασή σας για βελτίωση είναι καλοδεχούμενες. Είμαστε και στο FACEBOOK: ΕΛΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σάββατο, 7 Μαΐου 2011

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΤΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Κυρία Υπουργέ
Με αίσθημα ευθύνης σας καταθέτουμε τις προτάσεις μας για το Τεχνολογικό Λύκειο, ελπίζοντας ότι θα ληφθούν υπόψη ενόψει των αλλαγών που πρόκειται να γίνουν στον πολύπαθο χώρο της Τεχνολογικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
1. Επαγγελματικά δικαιώματα
Το θέμα αυτό είναι πρώτης προτεραιότητας για την Τεχνολογική 
Επαγγελματική Εκπαίδευση. Χωρίς την έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν μπορεί να προχωρήσει ούτε η επιχειρηματικότητα, ούτε η πρακτική άσκηση, ούτε η αντιστοίχηση - κατάταξη στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και γενικότερα δεν θα διευκολυνθεί η αναπτυξιακή πολιτική της χώρας, σε ότι αφορά τη συμβολή της ΤΕΕ.
Το πρόβλημα της ουσιαστικής ανυπαρξίας των επαγγελματικών δικαιωμάτων έχει σημαδέψει αρνητικά την Τεχνολογική  Επαγγελματική Εκπαίδευση. Ο τομέας των τουριστικών ειδικοτήτων, ο δομικός τομέας κλπ. έχουν μειωμένη προσέλευση μαθητών ακριβώς διότι δεν υπάρχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Ακόμη και για τους γραμματείς ΔΕ, τους οποίους προσλαμβάνει το δημόσιο, ακυρώνει τα αντίστοιχα πτυχία των αποφοίτων της ΤΕΕ, όταν για την πρόσληψη αναγνωρίζεται το απολυτήριο γενικού λυκείου ως ισότιμο με το πτυχίο ειδικότητας! Κατά συνέπεια η έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους του Τεχνολογικού Λυκείου είναι ύψιστης σημασίας και συναρτάται με την επιτυχία του νέου αυτού θεσμού.
Προτείνουμε:
 • Να υπάρξει αρχικά μια αντιστοίχηση των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. με τις ειδικότητες του Τεχνολογικού Λυκείου.
 • Με πρωτοβουλία του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ) να ενεργοποιηθεί η επιτροπή επαγγελματικών δικαιωμάτων για το σχηματισμό ομάδων  εργασίας, ανά τομέα  και υποομάδες για τις επιμέρους ειδικότητες. Στις ομάδες εργασίας θα πρέπει να συμμετέχουν εκπρόσωποι του ΕΟΠΠ , του καθ΄ ύλη αρμόδιου παραγωγικού υπουργείου, του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., των παραγωγικών τάξεων κ.α., ώστε σε εύλογο διάστημα να θεσμοθετηθούν  επικαιροποιημένα επαγγελματικά δικαιώματα για να γνωρίζουν  εκ των προτέρων οι μαθητές τα επαγγελματικά δικαιώματα της κάθε ειδικότητας στην οποία πρόκειται να σπουδάσουν.
2. Η πρακτική άσκηση των μαθητών.
Θεωρούμε απαραίτητο συστατικό στοιχείο  την πρακτική άσκηση των μαθητών. Η νομοθέτηση της πρακτικής άσκησης των μαθητών έγινε με το Ν. 1655/1985, άρθρο 6 παρ. 3β και με το Ν. 2640/1998 άρθρο 5 παρ. 2 αλλά ποτέ δεν υλοποιήθηκε. Η ανάθεση εκπόνησης μελέτης στο ΙΟΒΕ, για την βελτίωση του θεσμού της πρακτικής άσκησης στην εκπαίδευση μας βρίσκει σύμφωνους.
Σας υπενθυμίζουμε ότι στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ είχε προβλεφθεί κονδύλιο 20.000.000€ για την πρακτική άσκηση των μαθητών ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ αλλά το έργο απεντάχθηκε και κανένας μαθητής δεν ωφελήθηκε από το κονδύλιο αυτό. Στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ( 2007-2013) προβλέπεται εκ νέου  κονδύλιο 20.000.000€ αλλά και πάλι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτε.
Δεν μπορεί να μιλάμε πλέον για ανάπτυξη Τεχνολογικής  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και επαγγελματισμού, χωρίς πρακτική άσκηση ενταγμένη στα προγράμματα σπουδών.
Προτείνουμε:
α) Η εκπόνηση της μελέτης η οποία ανατέθηκε στο ΙΟΒΕ να αρχίσει από την Τεχνική Εκπαίδευση, όπου δεν εφαρμόζεται καθόλου η πρακτική άσκηση των μαθητών σε αντίθεση με την αρχική επαγγελματική κατάρτιση και την τριτοβάθμια εκπαίδευση όπου εφαρμόζεται ήδη και χρειάζεται επιμέρους βελτιώσεις.
β) Να καθιερωθεί στη Γ΄ τάξη του Τε.Λ. πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των μαθητών εκτός ωρών διδασκαλίας. Στο πρόγραμμα είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνεται ενδοσχολική πρακτική άσκηση με κατασκευές, επισκέψεις και απασχόληση σε χώρους εργασίας, εργασιακή απασχόληση τους θερινούς μήνες, μαθητεία, επισκέψεις επαγγελματιών στο σχολείο κλπ. Οι διάφορες μορφές της πρακτικής άσκησης θα εξαρτώνται από τις τοπικές συνθήκες, την αγορά εργασίας και θα εφαρμόζεται η πλέον κατάλληλη μορφή κατά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση η πρακτική άσκηση θα γίνεται με εποπτεία από το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου.
γ) Στο Μεταδευτεροβάθμιο έτος ειδίκευσης να καθιερωθεί η πρακτική άσκηση, με το σύστημα των ΤΕΙ, με εποπτεία και επιδότηση στον ασκούμενο και  όπου υπάρχουν κατάλληλες τοπικές συνθήκες το σύστημα μαθητείας που εφαρμόζεται στις σχολές του ΟΑΕΔ.
 3. Δομή του Τεχνολογικού Λυκείου
Η δομή του Τεχνολογικού Λυκείου θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να ικανοποιεί τις ιδιαιτερότητες του χώρου της Δευτεροβάθμιας Τεχνολογικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και να δίνει το στίγμα αναβαθμισμένου «τεχνικού σχολείου» ελκυστικού για τους μαθητές χωρίς δοκιμασμένες και αποτυχημένες επαναλήψεις του παρελθόντος.
Προτείνουμε:
α) Το Τε.Λ. να προκύψει από την συνένωση του ΕΠΑ.Λ. και της ΕΠΑ.Σ., η διάρκεια να είναι τριετής και μετά από επιτυχή περάτωση των σπουδών θα παρέχεται ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ & ΠΤΥΧΙΟ όπως έχει καθιερωθεί σήμερα στο ΕΠΑ.Λ.
β) Για τις εκπαιδευτικές διαδρομές, προτείνονται εναλλακτικά:
 • Εάν επιλεγεί μια εκπαιδευτική διαδρομή τότε η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια θα γίνεται όπως και σήμερα στο ΕΠΑ.Λ., με τη διαφορά για την ομάδα Β τα μαθήματα ειδικότητας θα έχουν τον αυξημένο συντελεστή βαρύτητας. Εάν καταργηθούν οι συντελεστές βαρύτητας προτείνεται η εισαγωγή ενός μαθήματος ειδικότητας κατ΄ επιλογή.
 • Εάν επιλεγούν δύο εκπαιδευτικές διαδρομές ( η Α΄ οδηγεί σε ΤΕΙ και η Β΄ σε πανεπιστήμια -ΤΕΙ) τότε ο διαχωρισμός θα γίνεται από τη Β΄ τάξη  και η διδασκαλία γενικών μαθημάτων και μαθημάτων ειδικότητας θα γίνεται σε Β΄ και Γ΄ τάξη.
γ) Καθιερώνεται τμήμα φοίτησης αποφοίτων Γενικού Λυκείου ή αποφοίτων Τε.Λ. (καθώς και ΕΠΑ.Λ., ΤΕΕ Β΄  κύκλου, ΤΕΛ ) άλλης ειδικότητας στο οποίο διδάσκονται 35 ώρες μαθήματα τομέων και ειδικοτήτων. Προϋπόθεση για τη λειτουργία του τμήματος είναι οι 15 μαθητές και σε αντίθετη περίπτωση οι μαθητές αυτοί εγγράφονται στη Β΄ τάξΗ και απαλλάσσονται από τα γενικά μαθήματα.
4. Αυξημένος ο ρόλος των Σ.Ε.Κ.
Θεωρούμε ότι ο θεσμός των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων αποτέλεσαν βαθιά τομή στη βελτίωση της Τεχνολογικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έχοντας προσφέρει μέχρι σήμερα πολύτιμες υπηρεσίες και στα Ι.Ε.Κ., τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις δε θα μπορούσαν να λειτουργήσουν χωρίς την ύπαρξη των Σ.Ε.Κ.
Προτείνουμε:
Ενίσχυση των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων ώστε να  είναι σε θέση να αναλάβουν ενεργητικό ρόλο ενός οργανισμού ο οποίος θα παρέχει:
 • Καλύτερη πρακτική άσκηση στους μαθητές.
 • Συνεχή ενδοσχολική επιμόρφωση στους καθηγητές.
 • Σύνδεση με την αγορά εργασίας (Δια βίου μάθηση).
 • Σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες.
5. Προγράμματα σπουδών
Τα προγράμματα σπουδών του Τεχνολογικού Λυκείου θα πρέπει να δομηθούν με τη λογική της απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων αλλά και της συνέχισης σπουδών στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα. Επιπλέον θα πρέπει να είναι κατάλληλα δομημένα ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική ανέλιξη και η εργασιακή κινητικότητα εντός και εκτός της χώρας.
Προτείνουμε:
α) Την θεσμοθέτηση, με το νέο νόμο για το Τεχνολογικό Λύκειο,  εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET).
β) Να υπάρξει πρόβλεψη για την κατάταξη σε συγκεκριμένο επίπεδο στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων τόσο  για το πτυχίο του Τεχνολογικού Λυκείου όσο και για τον τίτλο του έτους Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (4ο έτος ειδίκευσης).
6. Επιμόρφωση των καθηγητών ΤΕΕ.
Όπως γνωρίζετε όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη επιμόρφωσης, ιδιαίτερα οι καθηγητές της ΤΕΕ πρέπει επιπλέον να  επιμορφώνονται και στο διδακτικό τους αντικείμενο ώστε να συμβαδίζει, κατά το δυνατόν, με τις συχνές τεχνολογικές αλλαγές.
Θα θέλαμε μια απάντηση στο εύλογο ερώτημα, γιατί αποκλείσθηκαν οι καθηγητές τεχνικών ειδικοτήτων από την επιμόρφωση Β΄ επιπέδου την οποία ήδη έχει ξεκινήσει το ΕΑΙΤΥ και γιατί στο πρόγραμμα μείζονος επιμόρφωσης δεν έχει ξεκινήσει ούτε ο σχεδιασμός της  επιμόρφωσης, για τους καθηγητές που σας αναφέραμε, η οποία πρέπει να είναι πιο εξειδικευμένη και συνεπώς πιο χρονοβόρα;
Προτείνουμε:
α) Να ξεκινήσει άμεσα ο σχεδιασμός της επιμόρφωσης για τους καθηγητές τεχνικών ειδικοτήτων στο πρόγραμμα μείζονος επιμόρφωσης και να συμπεριληφθεί μέσα σε αυτή η επιμόρφωση Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ.
β) Να γίνει μεταφορά κονδυλίου 5.000.000€ από το έργο «Αναβάθμιση θυρίδων νεανικής επιχειρηματικότητας» προϋπολογισμού 25.000.000€, στο έργο «μείζονος επιμόρφωσης» και να δεσμευτεί για την επιμόρφωση των καθηγητών τεχνικών ειδικοτήτων.
7. Επιστημονική – επαγγελματική επανεκπαίδευση- επιμόρφωση εκπαιδευτικών.
Είναι γνωστό ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν διδακτικά καθήκοντα ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο υπηρετούν και την ειδικότητα του βασικού τους πτυχίου. Με την υπάρχουσα κατάσταση ένας εκπαιδευτικός ο οποίος δεν κάνει μόνος του επιπλέον σπουδές είναι δέσμιος του βασικού πτυχίου του σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Το γεγονός αυτό σε πολλές περιπτώσεις για τους καθηγητές, κυρίως, της ΤΕΕ, αποτελεί μια απειλή διότι είναι δυνατόν να κινδυνεύσουν να χάσουν το διδακτικό τους αντικείμενο (διότι καταργήθηκε η ειδικότητά τους στο σχολείο που υπηρετούν, διότι έκλεισε το σχολείο κλπ) οπότε θα κριθούν υπεράριθμοι, θα χρειαστεί να μετακινηθούν ή κάνουν «γραμματειακή υποστήριξη» κλπ. Από την άλλη η αξιοποίηση-διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού εκ μέρους της διοίκησης  γίνεται δυσχερής, χάνονται χιλιάδες διδακτικές ώρες υπάρχουν υπεράριθμοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ταυτόχρονα προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι ή αναπληρωτές. Για την ελαχιστοποίηση τωΝ επιπτώσεων στους μαθητές τους εκπαιδευτικούς αλλά και για διευκόλυνση της υπηρεσίας
Προτείνουμε:
α) Απόδοση δεύτερης ειδικότητας στους κατόχους πτυχίου με διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 του Νόμου 3848/2010 το οποίο δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη.
β) Διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων εξάμηνης ή ετήσιας διάρκειας για την απόκτηση δυνατότητας διδασκαλίας από εκπαιδευτικούς, σε συναφή μαθήματα προς το γνωστικό αντικείμενο του βασικού τους πτυχίου. Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιούνται σε ΑΕΙ (πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ) με κονδύλια, σε πρώτη φάση,  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί θα πιστοποιούν την επιμόρφωσή τους και έπειτα θα τους δίνεται η δυνατότητα διδασκαλίας στο νέο διδακτικό αντικείμενο.
γ) Για την επιμόρφωση να προηγούνται οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, στους λοιπούς να δίνονται εκπαιδευτικές άδειες και στην ανάθεση μαθημάτων σε επίπεδο σχολικής μονάδας να προηγούνται, σε κάθε περίπτωση,  όσοι έχουν αντίστοιχο πτυχίο με τη διδακτικό αντικείμενο και όχι όσοι απέκτησαν την πιστοποιημένη επιμόρφωση.
δ) Η πιστοποιημένη επιμόρφωση θα αφορά αποκλειστικά μόνιμους εκπαιδευτικούς.
8. Εργασία των εκπαιδευτικών «τεχνικών ειδικοτήτων» εκτός του σχολείου.
Οι συνεχείς αλλαγές της τεχνολογίας οι οποίες ενσωματώνονται στα διάφορα επαγγέλματα ενδιαφέρουν, σε πολλές περιπτώσεις, άμεσα τους μαθητές της Τεχνολογικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καθώς επίσης και τους διδάσκοντές τους. Οι αλλαγές αυτές συνήθως δεν διδάσκονται στους μαθητές διότι δεν είναι σε θέση να τις γνωρίζουν οι καθηγητές τους. Για την ελαχιστοποίηση του μειονεκτήματος αυτού
Προτείνουμε: Να γίνει νομοθετική ρύθμιση ώστε οι καθηγητές «τεχνικών ειδικοτήτων» να εργάζονται, εφόσον το επιθυμούν, και εκτός της υπηρεσίας σε εργασία αντίστοιχη ή συναφή προς την ειδικότητά τους με βασικό σκεπτικό τη μεταφορά τεχνογνωσίας και όχι το βιοπορισμό. Η νομοθετική αυτή ρύθμιση έχει γίνει προ πολλών ετών για τους καθηγητές του κλάδου ΠΕ 13 Νομικούς οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να ασκούν πλήρη δικηγορία και να διατηρούν δικηγορικό γραφείο.
9. Διοικητική δομή της ΤΕΕ
Σας είναι γνωστό ότι η ουσιαστική έλλειψη διοικητικής δομής για την τεχνική εκπαίδευση τόσο στην Κ.Υ. όσο και περιφερειακά, είναι ένας σοβαρός λόγος για την υποβαθμισμένη ΤΕΕ στη χώρα μας.
 Προτείνουμε:
α) Να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για το «Νέο Σχολείο», το οποίο θα εισάγετε σύντομα στη Βουλή προς ψήφιση, η ίδρυση Διεύθυνσης ΤΕΕ στη Κ.Υ.
β) Σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ίδρυση και λειτουργία Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης στο οποίο να τεθεί επικεφαλής εκπαιδευτικός προερχόμενος από την ΤΕΕ με διακριτό ρόλο και διοικητική – βιωματική εμπειρία του χώρου  και με αυξημένες αρμοδιότητες.
γ) Σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ίδρυση και λειτουργία Διεύθυνσης Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας (ΔΕΠΕ) με τρία τμήματα. Στη Διεύθυνση να τοποθετείται  εκπαιδευτικός προερχόμενος από την ΤΕΕ με διακριτό ρόλο και διοικητική – βιωματική εμπειρία του χώρου  και με συγκεκριμένες  αρμοδιότητες.
Σημειώνουμε ότι εάν δεν υπάρξει μια διακριτή διοικητική δομή για την ΤΕΕ είναι εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθούν οι αλλαγές για τη βελτίωσή της  και η όλη προσπάθεια για ένα αναβαθμισμένο Τεχνολογικό Λύκειο θα αποτύχει.
Η πολύχρονη εμπειρία μας στην κοινή διοίκηση με τη Δευτεροβάθμια Γενική  Εκπαίδευση είναι αρνητική, διότι συχνά χειρίζονται θέματα και παίρνουν αποφάσεις άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν τις πολλές ιδιαιτερότητες του χώρου και ως εκ τούτου δεν μπορούν να τα επιλύσουν.
 10. Μάθημα επιχειρηματικότητας.
Το μάθημα αυτό είναι απαραίτητο εφόδιο για κάθε νέο εργαζόμενο, είτε αυτοαπασχολούμενο, είτε στέλεχος επιχείρησης διότι:
α) Η καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος επιτυγχάνει στην πράξη τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.
β) Προετοιμάζει τον αυριανό επαγγελματία στις διαδικασίες έναρξης και λειτουργίας μιας νέας επιχείρησης, τον καθιστά γνώστη των προσόντων και των αδυναμιών του, τον εμπλουτίζει με τις αρχές επιχειρηματικής ηθικής και συμπεριφοράς (επιχειρηματικότητα και όχι business..), βοηθά στη διαμόρφωση ορθής  φορολογικής συμπεριφοράς, στην αποφυγή της φοροδιαφυγής και τον εμπνέει για πρωτοποριακές συμπεριφορές με κοινωνική αποδοτικότητα και μέρισμα.
γ) Το μάθημα έχει απαιτήσεις και  πρέπει να διδάσκεται από επιμορφωμένους σε αυτό εκπαιδευτικούς (πέρα από ειδικότητα) συνήθως με  μια  σύνθετη εκπαιδευτική δραστηριότητα, η οποία παρουσιάζει μεγάλο παιδαγωγικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η  μάθηση γίνεται πιο αποτελεσματική, όταν ο μαθητής πειραματίζεται κατασκευάζοντας ένα προϊόν ή οργανώνει την παροχή μιας υπηρεσίας, που έχει νόημα για τον ίδιο.
 Προτείνουμε:
 • Το μάθημα της επιχειρηματικότητας να εισαχθεί στο πρόγραμμα σπουδών Β΄ τάξης ως εισαγωγικό μάθημα με γενικές αρχές και ως μάθημα εφαρμοσμένης - εξειδικευμένης επιχειρηματικότητας, ανά τομέα και ειδικότητα, στη Γ΄ τάξη και στο μεταλυκειακό έτος ειδίκευσης.
 • Να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίηση του προγράμματος « Οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ. «επιχειρούν» – Τα ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ πιο κοντά στην αγορά εργασίας». Όπως γνωρίζετε στη σχετική πρόσκληση που απευθύνατε από 10-9-2010 προς την ΓΓΝΓ/Ινστιτούτο Νεολαίας και το ΕΙΝ δεν έχει υποβληθεί καμία πρόταση μέχρι σήμερα και δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός είναι 8.000.000€ να εξετάσετε την περίπτωση της επικαιροποίησης της πρόσκλησης διότι εάν οι δύο αυτοί φορείς δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν να απευθύνετε και σε άλλους φορείς πρόσκληση.
 • Την επιμόρφωση ικανού αριθμού εκπαιδευτικών, διαφόρων ειδικοτήτων, στον πυρήνα των θεμάτων επιχειρηματικότητας, ομαδοσυνεργατικών προσεγγίσεων, με στόχους συγκεκριμένες, απτές και μετρήσιμες δεξιότητες - ικανότητες.
 11. Το μάθημα της Τεχνολογίας.
Θεωρούμε λανθασμένη ενέργεια και κεφαλαιώδη παράληψη την μη εισαγωγή του μαθήματος της Τεχνολογίας σε όλη την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αντί αυτού βλέπουμε με έκπληξη την κατάργηση του μαθήματος από το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο με κάποιο συγκεχυμένο σκεπτικό περί οριζόντιας διάχυσής του σε πολλά μαθήματα, περί συνάφειάς του με τις συνθετικές εργασίες, περί συνάφειάς του με τις νέες τεχνολογίες, την εκπαιδευτική ρομποτική  κλπ. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο της οριζόντιας διάχυσης γίνεται κατάργηση του μαθήματος με πλάγιο τρόπο, ενώ το μάθημα είναι μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική-γνωστική οντότητα και εφαρμόζεται σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα.
Κυρία υπουργέ, σας έχουμε καταθέσει από 12-1-2011 υπόμνημα με συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση και την επέκταση του μαθήματος της Τεχνολογίας και την επέκτασή της σε όλη την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με έγγραφό της η  Δ.Σ.Δ.Ε. την 31-1-2011 μας πληροφόρησε ότι το υπόμνημα έχει διαβιβαστεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προκειμένου να αξιολογηθεί για την προσεχή αναθεώρηση των Προγραμμάτων Σπουδών στο πλαίσιο της οικοδόμησης του «Νέου Σχολείου». Αντί οποιασδήποτε απάντησης πληροφορούμαστε ότι το μάθημα καταργείται από το Γυμνάσιο και το «Νέο» Γενικό Λύκειο. Εκφράζουμε την απογοήτευσή μας και σας εκφράζουμε την πεποίθησή μας ότι αυτό είναι αποτέλεσμα αδαών συμβούλων περί την σύγχρονη γενική παιδεία και τις βασικές αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης. Η Φινλανδία την οποία όλοι επικαλούμαστε για το άρτιο εκπαιδευτικό της σύστημα και τις επιδόσεις των μαθητών της στη γενική παιδεία, έχει εισάγει το μάθημα της Τεχνολογίας στη Γενική Εκπαίδευση από το 1866 διότι στη χώρα αυτή εφαρμόζεται η παιδαγωγική αρχή ότι δηλ. «η χειρωνακτική επιδεξιότητα και η διανοητική ικανότητα όχι μόνο δεν αντιτίθενται, αλλά συμβαδίζουν σε βαθμό που η παραμέληση της μίας να αναστέλλει την εξέλιξη της άλλης».
Μελετώντας τις αλλαγές που προτείνονται για το «Νέο Σχολείο» καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι εάν εφαρμοσθούν οι προτάσεις των «συμβούλων» σας για μεγάλη εμβάθυνση σε μια μονοδιάστατη γενική παιδεία ένα είναι σίγουρο ότι από το «Νέο Σχολείο» θα βγαίνουν μαθητές τεχνοαναλφάβητοι απροετοίμαστοι για το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον στο οποίο θα ζήσουν. Επειδή ο τεχνολογικός αλφαβητισμός και η τεχνολογική κουλτούρα θα επηρεάσει, εκτός των άλλων  και το Τεχνολογικό Λύκειο.
Προτείνουμε:
α) Να επανεξετασθεί η προτεινόμενη τόσο μεγάλη «εμβάθυνση» σε κάποια μαθήματα γενικής παιδείας και να συμπεριληφθεί το μάθημα  της Τεχνολογίας, το οποίο διδάσκεται σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες (ακόμη και στην Κύπρο) σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
β) Να γίνει εισαγωγή του μαθήματος και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπως συμβαίνει σε όλες  τις ανεπτυγμένες χώρες, όπου ο τεχνολογικός αλφαβητισμός αρχίζει από την πρώτη σχολική ηλικία και συμβαδίζει με τα εξελικτικά στάδια του παιδιού.
 12. Δράσεις δημοσιότητας
Για την επιτυχία του θεσμού του Τεχνολογικού Λυκείου θεωρούμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η οργανωμένη ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινής γνώμης. Η Τεχνολογική Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι έντονα υποβαθμισμένη στην Ελληνική κοινωνία και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια να αρχίσει να αλλάζει η λανθασμένη άποψη της κοινής γνώμης.  Πρέπει να πεισθεί Ο Έλληνας γονιός ότι η διαδρομή  γενικό λύκειο – πανεπιστημιακό πτυχίο – διορισμός στο δημόσιο είναι για τη συντριπτική πλειοψηφία των νέων μας αδιέξοδη και οδηγεί στην ανεργία. Επίσης να γίνει αντιληπτό ότι δεν πρόκειται να ανακάμψει η οικονομία μας εάν πρωτίστως δεν αυξηθεί η παραγωγική της βάση. Η αύξηση της παραγωγικής της βάσης δεν εξαρτάται μόνο από τις όποιες επενδύσεις αλλά και από τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και συγκεκριμένα από μεσαία στελέχη τα οποία έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία και τα οποία θα προέλθουν κυρίως από την Τεχνολογική Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Προτείνουμε:
α) Να διατεθούν ικανά κονδύλια από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για τη δημοσιότητα του θεσμού.
β) Να γίνει ευρεία και σφαιρική ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας, των γονέων, στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                      O Γραμματέας


Κων. Αδριανουπολίτης                                                    Απόστολος Κοκκόσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου